Jaarrekening 2020

Balans Stichting Ibafu per 31 december 2020
ACTIVA
Immateriele vaste activa € 0,00
Materiële vaste activa € 0,00
Vorderingen & overlopende activa € 277,00
Effecten € 137.569,00
Liquide middelen € 2.141,00
Totaal € 139.987,75

PASSIVA
Continuiteits reserve € 123.487,75
Bestemmingsfondsen € 16.500,00
Crediteuren € 0,00
Totaal € 139.987,75

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Overige baten particulieren € 9.000,00
Interest en dividenden € 1.843,77
Overige baten € 255,00
Som van de baten € 11.098,77
Lasten
Besteed aan doelstellingen € 10.500,00
Kosten beheer en administratie € 353,87
Herbelegging dividenden € 1.567,20
Resultaat -€ 1.321,80