Jaarrekening 2022

Balans Stichting Ibafu per 31 december 2022
ACTIVA
Immateriele vaste activa € 0,00
Materiële vaste activa € 0,00
Vorderingen & overlopende activa € 0,00
Effecten € 104.336
Liquide middelen € 13925
Totaal € 118.262

PASSIVA
Continuiteits reserve € 91.262
Bestemmingsfondsen € 27.000
Crediteuren € 0,00
Totaal € 118.262

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Overige baten particulieren € 0,00
Interest en dividenden € 0,00
Overige baten € 0,00
Som van de baten € 0,00
Lasten
Besteed aan doelstellingen € 11.315
Kosten beheer en administratie € 799
Herbelegging dividenden € 0
Resultaat -€ 12.114