Jaarrekening 2023

Balans Stichting Ibafu per 31 december 2023
ACTIVA
Immateriele vaste activa € 0,00
Materiële vaste activa € 0,00
Vorderingen & overlopende activa € 0,00
Effecten € 100.659
Liquide middelen € 23.319
Totaal € 123.978

PASSIVA
Continuiteits reserve € 96.978
Bestemmingsfondsen € 27.000
Crediteuren € 0,00
Totaal € 123.978

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Overige baten particulieren € 5.000,00
Interest en dividenden € 0,00
Overige baten € 0,00
Som van de baten € 0,00
Lasten
Besteed aan doelstellingen € 10.000
Kosten beheer en administratie € 433
Herbelegging dividenden € 0
Resultaat -€ 5.433